Sociale & fysiek leefomgeving

Organisaties en gemeenten werken intensief samen aan oplossingen om mensen te ondersteunen. Daarbij gaat het enerzijds om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen in verbinding met familie, buren en vrienden en anderzijds om maatwerk en samenhangende oplossingen met vrijwilligers en professionals als dat niet (helemaal) lukt. De kunst is om hierin de juiste afwegingen en samenhang te brengen in activiteiten en arrangementen. PRO-MPT heeft veel ervaring in het sociaal domein als programmamanager of projectleider.

Veranderingen in de sociale leefomgeving en de zorg brengen ook vraagstukken in de ruimtelijke leefomgeving met zich mee. Vraagstukken over de toegankelijkheid of bereikbaarheid van zorg en voorzieningen of over keuzes voor investeringen in gebouwen. Overheden krijgen met de nieuwe omgevingswet meer ruimte om eigen keuzes te maken voor gebiedsgerichte aanpakken. Hierbij zijn zij afhankelijk van samenwerking met andere overheden, organisaties, bedrijven en inwoners. PRO-MPT helpt bij het in kaart brengen van de bestaande situatie en het zoeken naar creatieve, innovatieve en toch breed gedragen oplossingen.