PRO-MPT werkt met u aan:

Toekomstbestendige organisaties


PRO-MPT werkt met u aan stevige, wendbare en veerkrachtige organisaties die open en proactief een plek innemen in de samenleving. Aantrekkelijke, sociale en leefbare wijken en dorpen


PRO-MPT verstaat de kunst om de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van organisaties en overheden met elkaar te verbinden.

Integraliteit en vernieuwing in zorg en ondersteuning


PRO-MPT ondersteunt organisaties en overheden met een herbezinning op hun rol en positie in de zorg, rekening houdend met nieuwe mogelijkheden en inzichten in de zorg en kansen voor verbinding en samenwerking met andere partijen om nu en straks voldoende en goede zorg beschikbaar te houden.

Toekomstbestendige organisaties


PRO-MPT werkt met u aan stevige, wendbare en veerkrachtige organisaties die open en proactief een plek innemen in de samenleving.


De samenleving verandert.Dat betekent dat organisaties en mensen zich continu moeten blijven ontwikkelen en oog en oor moeten hebben voor veranderende omstandigheden en gevoelens. De kunst daarbij is om een nieuwe balans te vinden in soms complexe en chaotische situaties.


Dat vraagt om vertrouwen geven, om ruimte geven en benutten, om vasthouden en loslaten, om inspireren en creëren.

Aantrekkelijke, sociale en leefbare wijken en dorpen


Inwoners, organisaties en overheden werken intensief samen aan veilige en prettige wijken en dorpen.


Voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de fysieke woonomgeving spelen vraagstukken als verduurzaming, herstructurering, sloop en/of nieuwbouw. Minstens zo belangrijk is de aandacht voor sociaal economische vraagstukken. Daarbij gaat het om aansluiting bij de wensen, mogelijkheden en ervaringen van de inwoners van de wijken en dorpen. Het zoeken naar verbinding met de uitdagingen die zij in het dagelijks leven ervaren.


Deze uitdagingen verschillen per wijk en dorp. Het varieert van vraagstukken over het kunnen rondkomen met het inkomen, het vinden of behouden van werk, onderwijs voor kinderen en jongeren, thuis en in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, ondersteuning op sociaal emotioneel vlak, gezond oud worden of afhankelijk worden van mantelondersteuners of professionele zorg.


PRO-MPT verstaat de kunst om de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van organisaties en overheden met elkaar te verbinden. Gezamenlijk doorlopen we een proces van het onderzoeken en vertalen van wensen, verwachtingen en ambities naar creatieve, vernieuwende, praktische, breed gedragen, integrale en uitvoerbare programma´s en projecten. Natuurlijk maken we niet alleen plannen maar zoeken ook naar financieringsbronnen en steken we graag de handen uit de mouwen om de plannen uit te voeren.

Integraliteit en vernieuwing in zorg en ondersteuning


Er gebeurt veel in de zorg. Het aantal inwoners dat zorg nodig heeft, vanwege leeftijd of geestelijke of fysieke uitdagingen, groeit. Daarbij wonen mensen steeds langer thuis met ondersteuning van familie en bekenden en de inzet van professionele zorg aan huis. Verblijf in ziekenhuizen of verpleeghuizen is beperkt geworden voor hen waarbij thuis zijn of thuiswonen geen optie meer is. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer en kwalitatief goed opgeleide zorgmedewerkers om inwoners de zorg te bieden die zij nodig hebben. De uitgaven blijven stijgen waardoor de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat. Er zijn steeds meer nieuwe digitale mogelijkheden voor zorg op afstand. Er is een groeiend besef dat goede zorg meer is dan oplossingen voor lichamelijke of geestelijke klachten en beperkingen. Een groeiend besef dat de ervaren gezondheid sterk wordt bepaald door de mate waarin mensen in staat zijn om hun eigen leven prettig en waardig te leiden, mee kunnen doen en ertoe blijven doen. En een groeiend besef dat aandacht en echte betrokkenheid minstens zo belangrijk zijn als de fysieke hulp en ondersteuning.


Gezond oud worden vraagt om herbezinning van de visie en inrichting van de zorg. Het vraagt om voldoende geschikte woningen in groene, toegankelijke omgevingen waar mensen veilig en ontspannen kunnen blijven wonen, ongeacht fysieke of geestelijke beperkingen. Het vraagt om aandacht en nabije goede zorg en ondersteuning in het dagelijks leven en bij het meedoen in de samenleving. Het gaat ook om de mogelijkheden en draagkracht van hun partners, ouders of naasten. En, naast de thuissituatie speelt ook de situatie op school, werk of dagbesteding, de beschikbaarheid van welzijn en eerstelijnszorg in de eigen omgeving en de bereikbaarheid van eventuele zwaardere zorg.


PRO-MPT ondersteunt organisaties en overheden met een herbezinning op hun rol en positie in de zorg, rekening houdend met nieuwe mogelijkheden en inzichten in de zorg en kansen voor verbinding en samenwerking met andere partijen om nu en straks voldoende en goede zorg beschikbaar te houden.

Verandering door Vertrouwen!